Regulamin

REGULAMIN  Serwisu CHODZIMISIE.COM 

CHODZIMISIE.COM jest platformą skupiającą wyselekcjonowane marki producentów obuwia. Kupując produkty na naszej stronie, kupujesz je bezpośrednio od producenta, który odpowiada za wysłanie towaru do Ciebie, a także zajmuje się ewentualnymi zwrotami. CHODZIMISIE.COM jest pośrednikiem i gwarantuje Ci realizację zamówienia na najwyższym poziomie lub zwrot pieniędzy. Poniżej znajduje się treść regulaminu, a także stosowanej przez nas polityki prywatności. 

§1 

Definicje pojęć oraz ich interpretacje 

 

 1.  Wyrażenia zawarte w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z treści przedmiotowego regulaminu wynika inne znaczenie tych wyrażeń:  
 2. PODMIOTY 
  1. „Administrator” oznacza spółkę Local Goods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, NIP 6793131101 
   ,zarejestrowaną przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000626483, o kapitale zakładowym wynoszącym 5000zł; 
  2. Użytkownik” oznacza osobę posiadającą założone Konto w Serwisie, która zawarła Umowę Obsługi Użytkownika; 
  3. „Sprzedający” to producent  wystawiającą na sprzedaż Produkty w Serwisie oraz zawierający Umowy Sprzedaży z Użytkownikami; 
  4. „Kupujący” oznacza Użytkownika nabywającego produkty poprzez zawarcie Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym; 
 3. USŁUGA 
  1. „Serwis” oznacza portal internetowy Administratora składający się między innymi ze strony internetowej chodzimisie.com, na który mogą się składać także inne Kanały Sprzedaży, w ramach którego Użytkownicy mogą zakładać Konta Użytkowników, zapoznawać się z Produktami Sprzedających oraz nabywać produkty poprzez zawieranie Umów Sprzedaży ze Sprzedającymi; 
  2. „Produkt” oznacza towar lub usługę z branży obuwniczej w tym wszelkie akcesoria obuwnicze,  w sposób wyraźny zaakceptowane przez Administratora, prezentowane przez Sprzedającego w Serwisie; 
  3. „Kanał Sprzedaży” oznacza wydzielony przez Administratora element Serwisu, w ramach którego prezentowane są Produkty; Kanałami Sprzedaży mogą być w szczególności strony internetowe oraz aplikacje mobilne chodzimisie.com 
  4. „Konto Użytkownika” to jeden z elementów Serwisu, stworzony dla konkretnego Użytkownika, umożliwiający mu w szczególności zawieranie Umów Sprzedaży jako Kupujący; 
  5. „Umowa Obsługi Użytkownika” oznacza umowę zawieraną zgodnie z Regulaminem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu; 
  6. „Umowa Sprzedaży” oznacza umowę zawieraną za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Sprzedającym a innym Użytkownikiem.
 4. UMOWA SPRZEDAŻY 
  1. „Cena Całkowita” oznacza całkowitą cenę Produktu brutto (tj. zawierającą należny podatek VAT), podaną przez Sprzedającego w Serwisie; 
  2. „Koszty Dostawy” oznacza koszty przesłania Kupującemu Produktu zgodnie z wybranym w Umowie Sprzedaży sposobem dostawy, cena dostawy uzależniona jest od wybranego sposobu dostarczenia Produktu; 
  3. „Karta Upominkowa” oznacza bon na okaziciela, o określonym ściśle w jego treści nominale, ze wskazaniem daty ważności, który może być wykorzystany w celu zapłacenia całości lub części Ceny Całkowitej, zgodnie z zasadami nabywania Kart Upominkowych określonych każdorazowo przy ich emisji w Serwisie.  
  4. „Kod Rabatowy” oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu w Serwisie powoduje udzielenie Kupującemu rabatu na zasadach określonych każdorazowo w Serwisie przy emisji Kodów Rabatowych. 
  5. „Kupujący” oznacza Użytkownika, który podjął czynności zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży lub zawarł taką Umowę  jako strona nabywająca Produkt; 
  6. „Zamówienie” oznacza składane przez Użytkownika w określony w Serwisie sposób, oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży; 
  7. „Regulamin Serwisu” oznacza niniejszy regulamin. 
  8. „UŚUDE” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 5. Wszelkie odniesienia do punktów (pkt) niniejszego Regulaminu   traktować należy jako odniesienie do punktu i jego wszystkich podpunktów, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu Serwisu. 
 6. Jeżeli w Regulaminie Serwisu posłużono się sformułowaniem „prawa osób trzecich” należy przez to rozumieć jakiekolwiek prawa, bez względu na źródło ich powstania (tj. bez względu na to czy wynikają z ustawy, umowy, orzeczenia sądu czy decyzji administracyjnej), a także bez względu na porządek prawny, w którym powstały, w tym w szczególności prawa takie jak prawa autorskie, prawa ochronne na znakach towarowych, prawa ochronne na wzorach użytkowych, dobra osobiste lub prawo własności przysługujące jakiemukolwiek podmiotowi innemu niż podmiot wymieniony jako zobowiązany do działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich.  
 7. Ilekroć w Regulaminie Serwisu jest mowa o rachunku bankowym Administratora, należy przez to rozumieć rachunek bankowy, którego numer wyświetlany jest w Serwisie w określonym momencie korzystania z niego; jeżeli podczas korzystania z Serwisu nie wyświetla się numer takiego rachunku bankowego należy przyjąć, że rachunkiem bankowym, o którym mowa jest rachunek bankowy o numerze 93 1140 2004 0000 3102 7634 7760
 8. Wszelkie odniesienia do aktów prawnych powszechnie obowiązujących w Polsce należy traktować jako odniesienia do aktów  w ich aktualnym brzmieniu.  

  §2 

  Informacje ogólne 

 9. Administrator umożliwia Użytkownikom dostęp do Konta Użytkownika i korzystanie z tego konta zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 10. Usługodawcą dostępu, o którym mowa w §2 pkt 1 zgodnie z  UŚUDE jest Administrator. 
 11. Do założenia i korzystania z Konta Użytkownika wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 12. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego poszczególnych elementów przysługują Administratorowi lub osobom trzecim, których materiały są udostępniane za ich zgodą przez Administratora w ramach świadczonej przez niego usługi. Użytkownicy zobowiązani są do nienaruszania jakichkolwiek praw Administratora lub osób trzecich, o których mowa w niniejszym punkcie. 
 13. Zabronione jest każde niezgodne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich a także niezgodne z dobrymi obyczajami korzystanie z Serwisu. Zabronione jest również kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych jego elementów, jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo lub za wyraźną zgodą Administratora. Wszelkie informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów udostępnianych w ramach Serwisu można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@chodzimisie.com.
 14. Na stronach Serwisu mogą być udostępniane linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do innych stron internetowych -  stron należących do podmiotów trzecich. Korzystanie z tych stron internetowych nie jest elementem świadczonej przez Administratora usługi, a co za tym idzie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa korzystania z tych stron internetowych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§3 

Zawieranie umów Obsługi Użytkownika 

 

 1. Umowa Obsługi Użytkownika może zostać zawarta z Administratorem przez osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoby fizyczne, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą zawierać Umowy Obsługi Użytkownika w zakresie w jakim umożliwiają to przepisy prawa. 
 2. Zawarcie Umowy Obsługi Użytkownika następuje z chwilą przesłania Administratorowi formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w Serwisie. W przedmiotowym formularzu należy wypełnić wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe oraz zaakceptować Regulamin Serwisu. Zaakceptowanie Regulaminu Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią. Niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz brak akceptacji Regulaminu Serwisu uniemożliwi zawarcie Umowy Obsługi Użytkownika. 
 3. Zawierając Umowę Obsługi Użytkownika, Użytkownik  jednocześnie składa oświadczenie Administratorowi, iż wszelkie dane zawarte w formularzu są prawdziwe i aktualne, a nadto zobowiązuje się:
  1. do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający uprawnień Administratora do Serwisu, jak również w sposób nienaruszający praw osób trzecich i dobrych obyczajów, w tym w szczególności do przestrzegania Regulaminu Serwisu, do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta; 
  2. do nieumieszczania  w Serwisie jakichkolwiek treści w tym w szczególności tekstów, grafik lub filmów naruszających prawo, Regulamin Serwisu, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje jak również jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych. 
  3. do należytego wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów Sprzedaży; 
  4. do niezwłocznego poinformowania Administratora o zmianie danych w tym w szczególności adresu e – mail. 
  5. do zapewnienia, iż wszelkie oświadczenia składane przez niego przy zawarciu Umowy Obsługi Użytkownika będą prawdziwe przez cały okres jej obowiązywania; 
  6. do zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży z dołożeniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującym prawem,  Regulaminem Serwisu oraz dobrymi obyczajami, nie naruszając przy tym praw osób trzecich; 
  7. do przekazywania w sposób zgodny ze stanem faktycznym informacji dotyczących wykonania Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności dotyczących dostarczenia Produktu, jeżeli Regulamin Serwisu przewiduje przekazywanie takich informacji lub Administrator zwróci się do niego z takim zapytaniem;
 4. Administrator z chwilą zawarcia Umowy Obsługi Użytkownika jest uprawniony do przesyłania Użytkownikowi, na podane przez niego adresy e-mail, wiadomości e-mail związane z zawartą z nim w/w umową lub z zawartymi przez niego Umowami Sprzedaży. 
 5. Administrator informuje Użytkownika, a Użytkownik przez zapoznanie się z Regulaminem Serwisu przyjmuje do wiadomości, że: 
  1. Umowę Obsługi Użytkownika uważa się za zawartą po dokonaniu czynności określonych w Regulaminie Serwisu, w tym w szczególności opisanych w § 3.  
  2. potwierdzenie przez Użytkownika rejestracji oznacza potwierdzenie zawarcia Umowy Obsługi Użytkownika;
  3. Administrator utrwala treść Umowy Obsługi Użytkownika na serwerach, na których funkcjonuje.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści Umowy Obsługi Użytkownika. Użytkownik zawierając taką umowę powinien pobrać ją i utrwalić we własnym zakresie. Umowa przedmiotowa jest dostępna dla Użytkownika w formacie pliku PDF wraz z treścią Regulaminu Serwisu.
  5. jeżeli Użytkownik po zawarciu Umowy Obsługi Użytkownika, stwierdzi, że podał nieprawdziwe lub błędne dane powinien niezwłocznie je poprawić  korzystając z Konta Użytkownika lub w przypadku niemożliwości poprawienia błędnych czy też nieprawdziwych danych zawiadomić o tym Administratora, który w takim wypadku dokona ich korekty.
  6. Umowa Obsługi Użytkownika może być zawarta w języku, w którym sporządzony został Regulamin Serwisu, który po zapoznaniu się z nim został zaakceptowany przez Użytkownika. 

§4 

Umowa obsługi użytkownika 

prawa i obowiązki stron

 1. Umowa Obsługi Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika za pomocą którego Użytkownik może zawierać ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży, a co za tym idzie nabywać wybrane Produkty zgodnie z Regulaminem Serwisu. Umowa Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Nadto Użytkownik akceptuje następujące postanowienia związane z korzystaniem z Serwisu: 
 2. drugą stroną Umowy Sprzedaży jest wyłącznie Sprzedający; 
 3. Administrator nie jest stroną Umowy Sprzedaży; 
 4. W przypadku otrzymania przez Użytkownika zwrotu jakiejkolwiek kwoty od Sprzedającego, w związku z  realizacją przez Użytkownika prawa do odstąpienia od umowy lub realizacją uprawnień związanych z wadliwością Produktu, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Administratora. Powyższe działanie obowiązuje także Użytkownika w przypadku otrzymania od Sprzedającego kwoty wyższej od należnej, w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu nadwyżki zgodnie z pouczeniem go przez Administratora.  
 5. Posiadanie przez Użytkownika konta umożliwia mu zawieranie Umów Sprzedaży w  poszczególnych Kanałów Sprzedaży, z tym wyjątkiem, iż do korzystania z niektórych Kanałów Sprzedaży może być wymagana dodatkowa rejestracja i założenie dodatkowego osobnego konta; w takich wypadkach Konto Użytkownika nie będzie umożliwiało zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem takiego Kanału Sprzedaży. Administrator może dodawać nowe, usuwać jak i modyfikować już istniejące Kanały Sprzedaży - takie działania Administratora nie stanowią zmiany Regulaminu Serwisu, chyba że zmiany  miałyby wpływ na prawa i obowiązki Użytkowników, w takich wypadkach Administrator niezwłocznie przedstawi Użytkownikowi do akceptacji regulamin korzystania z takiego Kanału Sprzedaży). 
 6. Użytkownik ma prawo, nie nabywając jednocześnie żadnego Produktu, nabyć Kartę Upominkową emitowaną przez Administratora. W takim przypadku do umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem  należy odpowiednio stosować postanowienia Regulaminu Serwisu dotyczące Umowy Sprzedaży. Szczegółowe zasady nabywania i korzystania z Kart Upominkowych będą zawarte w odpowiedniej zakładce umieszczonej każdorazowo przy emisji Kart Upominkowych na stronie Serwisu.   
 7. W przypadku dokonywania przez Administratora zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, wpłaty te będą dokonywane na rachunek bankowy Użytkownika, z którego został wykonany przelew, chyba że Użytkownik poinformuje Administratora o innym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat. 
 8. W działaniu Serwisu mogą występować przerwy powstałe na skutek awarii technicznych lub związane z pracami modernizacyjnymi Serwisu. Administrator dołoży wszelkich starań, aby przerwy o których mowa powyżej  trwały możliwie jak najkrócej. 
 9. Administrator jest uprawniony, natomiast nie ma obowiązku wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności do umożliwiania korzystania z dodatkowych funkcji. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu Serwisu w tym zakresie będą przeprowadzane zgodnie z procedurą opisaną w § 7. 
 10. Administrator, z uwagi na nieodpłatną Umowę Obsługi Użytkownika,  w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi względem Użytkownika odpowiedzialności za niemożność zawarcia lub wykonania Umowy Sprzedaży, a także za utracone przez Użytkownika w skutek powyższego korzyści, chyba, że szkoda nastąpiła z winy umyślnej Administratora, lub rażącego niedbalstwa Administratora.  
 11. Administrator nie będąc stroną Umowy Sprzedaży, nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Sprzedaży przez którąkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży. 
 12. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek  naruszenia przez niego prawa, Regulaminu Serwisu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody powstałe na skutek nieprawdziwości którychkolwiek z oświadczeń i gwarancji składanych przez Użytkownika. Jeżeli, w związku z okolicznościami, o których mowa powyżej, Administrator będzie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz podmiotów trzecich, w tym Sprzedającego, Użytkownik będzie zobowiązany do jej zwrotu Administratorowi, co nie wyłącza prawa Administratora do żądania odszkodowania w pozostałym zakresie. 

  

§ 5 

Rozwiązanie umowy Obsługi Użytkownika 

 1. Umowa Obsługi Użytkownika może być rozwiązana przez każdą ze stron, bez podania przyczyny, jednakże z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. 
 2. Administrator jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy Obsługi Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik narusza prawo, postanowienia Regulaminu Serwisu, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Administratorowi przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenie w/w Umowy także, w przypadku gdy którekolwiek oświadczenie złożone przez Użytkownika wobec Administratora jest nieprawdziwe lub wprowadza Administratora w błąd.  
 3. Rozwiązanie Umowy Obsługi Użytkownika nie ma wpływu na zawarte już  Umowy Sprzedaży i wynikające z nich rozliczenia. 
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Obsługi Użytkownika lub jej rozwiązaniu powinno być przesłane drugiej stronie, pod rygorem nieważności na piśmie lub pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem następujących danych: dla administratora – na adres kontakt@chodzimisie.com, a w przypadku oświadczenia w formie pisemnej na adres Administratora wskazany na stronie Serwisu w zakładce KONTAKT, dla Użytkownika – na adres e-mail lub adres zamieszkania podany przy zawarciu Umowy Obsługi Użytkownika. 

 

§6 

Postępowanie reklamacyjne i zwroty  

  ZWROTY

 1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
 2. Kupujący musi wydrukować a następnie wypełnić formularz zwrotu(kliknij aby pobrać)
 3. Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar zabezpieczony przed uszkodzeniem na adres Administratora. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu. Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym i nie może nosić śladów użytkowania.
 4. Administrator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą kwotę po otrzymaniu Towaru przez Sprzedającego i poinformowaniu Administratora o kompletności zwrotu.
 5. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty. W przypadku przesyłek za pobraniem zwrot będzie dokonany na numer konta Klienta potwierdzony w formularz zwrotu .

REKLAMACJE

 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę w zakupionym towarze, powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem wysyłając e-mail na kontakt@chodzimisie.com. Wiadomość musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nr faktury, cenę oraz dokładny opis wady.
 2. Administrator prześle Klientowi adres Producenta, na który ma zostać dokonana wysyłka reklamowanego Towaru (reklamacje na adres Administratora nie będą przyjmowane). Kupujący musi przesłać reklamowany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z wypełnionym formularzem reklamacji (kliknij aby pobrać).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
 4. Wadliwy towar zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Administrator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego).
 5. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty. W przypadku przesyłek za pobraniem zwrot będzie dokonany na numer konta Klienta potwierdzony formularzu reklamacji

 

§7 

Zmiana Regulaminu Serwisu 

 1. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie Serwisu, a jednocześnie zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail. W okresie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia Użytkownik może rozwiązać Umowę Obsługi Użytkownika, stosując § 5 niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości z zachowaniem w/w terminu, oznacza to, iż z upływem ostatniego dnia 14 dniowego terminu zaakceptował Regulamin Serwisu w zmienionym brzmieniu.  
 2. Zmiana Regulaminu Serwisu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z treścią i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu Serwisu, Umowa Obsługi Użytkownika ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni kalendarzowych od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu Serwisu, w takim wypadku stosuje się § 5, chyba że Użytkownik w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu Serwisu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu Serwisu, Użytkownik nie jest uprawniony do zawierania Umów Sprzedaży. Zmiana Regulaminu Serwisu w sposób określony w niniejszym punkcie obowiązuje Użytkownika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu Serwisu. 
 3. Do Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu Serwisu stosuje się jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
 4. Zmiana danych Administratora, w tym danych kontaktowych, nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w niniejszym punkcie, jednakże Administrator jest zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach; korespondencja oraz oświadczenia kierowane do Administratora przy użyciu nieaktualnych danych będą uważane za doręczone prawidłowo przez okres 14 dni kalendarzowych od daty przesłania Użytkownikowi takiego powiadomienia. 

 

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl